Lịch làm việc

Lịch làm việc

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
08:00 - 12:00

Bs. Trần Huy Thảo

Bs. Phương Thảo

Bs. Minh Nguyên

Bs. CKI Thanh Lan

Y sĩ Tiểu Linh

Bs. Thùy Hân

Bs. CKI Văn Ang

Bs. Phương Thảo

Bs. Thùy Hân

Bs. Như Chung

Bs. Trần Huy Thảo

Bs. Minh Nguyên

Bs. CKI Thanh Lan

Y sĩ Tiểu Linh

Bs. CKI Văn Ang

Bs. Phương Thảo

Bs. CKI Vĩ Phương

Bs. Thùy Hân

Bs. Trần Huy Thảo

Bs. Minh Nguyên

Bs. CKI Thanh Lan

Y sĩ Tiểu Linh

Bs. CKI Văn Ang

Bs. Phương Thảo

Bs. CKII Hoàng Phượng

Bs. Trần Huy Thảo

Bs. Minh Nguyên

Bs. CKI Thanh Lan

Y sĩ Tiểu Linh

Bs. CKI Văn Ang

Bs. Trần Huy Thảo

Bs. CKI Thanh Lan

Y sĩ Tiểu Linh

Bs. Phương Thảo

Bs. CKI Văn Ang

Bs. CKII Hoàng Phượng

Bs. CKI Thanh Lan

Bs. Khoa Bình

Bs. Hà Thị Minh Nguyên

Y sĩ Tiểu Linh

Bs. Phương Thảo

Bs. CKI Văn Ang

Bs. Minh Nguyên

12:00 - 16:00

Bs. Trần Huy Thảo

Bs. Khoa Bình

Bs. Phương Thảo

Bs. Minh Nguyên

Bs. CKI Thanh Lan

Y sĩ Tiểu Linh

Bs. Thùy Hân

Bs. CKI Văn Ang

Bs. Khoa Bình

Bs. Phương Thảo

Bs. Thùy Hân

Bs. Như Chung

Bs. Trần Huy Thảo

Bs. Minh Nguyên

Bs. CKI Thanh Lan

Y sĩ Tiểu Linh

Bs. CKI Văn Ang

Bs. Phương Thảo

Bs. Khoa Bình

Bs. CKI Vĩ Phương

Bs. Thùy Hân

Bs. Trần Huy Thảo

Bs. Minh Nguyên

Bs. CKI Thanh Lan

Y sĩ Tiểu Linh

Bs. CKI Văn Ang

Bs. Khoa Bình

Bs. Phương Thảo

Bs. CKII Hoàng Phượng

Bs. Trần Huy Thảo

Bs. Minh Nguyên

Bs. CKI Thanh Lan

Y sĩ Tiểu Linh

Bs. CKI Văn Ang

Bs. Khoa Bình

Bs. Trần Huy Thảo

Bs. CKI Thanh Lan

Y sĩ Tiểu Linh

Bs. Phương Thảo

Bs. CKI Văn Ang

Bs. CKII Hoàng Phượng

Bs. CKI Thanh Lan

Bs. Khoa Bình

Bs. Hà Thị Minh Nguyên

Y sĩ Tiểu Linh

Bs. Phương Thảo

Bs. CKI Văn Ang

Bs. Minh Nguyên

16:00 - 20:00

Y sĩ Tiểu Linh

Bs. Hà Thị Minh Nguyên

Y sĩ Tiểu Linh

Bs. Hà Thị Minh Nguyên

Bs. Hà Thị Minh Nguyên

Y sĩ Tiểu Linh

Y sĩ Tiểu Linh

Bs. Hà Thị Minh Nguyên

Y sĩ Tiểu Linh

Bs. Thùy Hân

Bs. Hà Thị Minh Nguyên

Bs. Thùy Hân

Y sĩ Tiểu Linh

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
08:00 - 12:00
12:00 - 16:00
16:00 - 20:00
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
08:00 - 12:00

Bs. Như Chung

Bs. CKII Hoàng Phượng

Bs. CKII Hoàng Phượng

12:00 - 16:00

Bs. Như Chung

Bs. CKII Hoàng Phượng

Bs. CKII Hoàng Phượng

16:00 - 20:00
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
08:00 - 12:00
12:00 - 16:00
16:00 - 20:00
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
08:00 - 12:00

Bs. CKI Văn Ang

Bs. CKI Văn Ang

Bs. CKI Văn Ang

Bs. CKI Văn Ang

Bs. CKI Văn Ang

Bs. CKI Văn Ang

12:00 - 16:00

Bs. CKI Văn Ang

Bs. CKI Văn Ang

Bs. CKI Văn Ang

Bs. CKI Văn Ang

Bs. CKI Văn Ang

Bs. CKI Văn Ang

16:00 - 20:00
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
08:00 - 12:00
12:00 - 16:00
16:00 - 20:00
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
08:00 - 12:00

Bs. Thùy Hân

Bs. Thùy Hân

Bs. Thùy Hân

12:00 - 16:00

Bs. Thùy Hân

Bs. Thùy Hân

Bs. Thùy Hân

16:00 - 20:00

Bs. Thùy Hân

Bs. Thùy Hân

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
08:00 - 12:00
12:00 - 16:00
16:00 - 20:00
x

Nhập thông tin, nhận ưu đãi